Všeobecné obchodné podmienky

 • /
 • Všeobecné obchodné podmienky

Článok I.
Vymedzenie základných pojmov

 1. Prevádzkovateľom sa rozumie obchodná spoločnosť: Spoločnosť FARMI - PROFI, spol. s r.o., so sídlom Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 36 656 887, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 114259/B, kontakt: 

  • emailová adresa: info@farmiprofi.sk,
  • kontaktné telefónne čislo: +421 2 6446 1555 alebo +421 915 293 610,

  ktorá v súlade so zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. (ďalej aj ako „zákon č. 22/2004 Z. z.“) je poskytovateľom služieb informačnej spoločnosti a v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „zákon č. 102/2014 Z.z.“) poskytovateľom služieb špecifikovaných v bode 9 tohto článku a prevádzkovateľom platformy podľa bodu 4 tohto článku na základe zmluvy uzavretej na diaľku.
 2. Webové rozhranie www.farmiprofi.sk sa rozumie webové rozhranie patriace prevádzkovateľovi, na ktorom je umiestnené technologické riešenie podľa bodu 4 na využívanie služieb podľa bodu 9 tohto článku.
 3. Samostatné webové rozhranie sa rozumie samostatné webové rozhranie, ktoré je vytvorené pre konkrétne podujatie, patrí prevádzkovateľovi a je na ňom umiestnené technologické riešenie podľa bodu 4 na využívanie služieb podľa bodu 9 tohto článku.
 4. Platformou sa rozumie technologické riešenie umiestnené na webovom rozhraní www.farmiprofi.sk a technologické riešenie umiestnené na samostatnom webovom rozhraní. Platforma umožňuje poskytovanie služieb užívateľovi, a to vrátane vytvorenia užívateľského účtu, zabezpečenia vzájomnej on-line komunikácie, prihlásenie a zabezpečenie účasti na konkrétnom podujatí, absolvovanie AD testovania, prenos dát a iných služieb s tým súvisiacich, to všetko pomocou nástrojov pre spracovanie elektronických dát. Platforma súčasne vytvára právne prostredie a poriadok umožňujúci vznik zmluvných vzťahov medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom.
 5. VOP sú tieto Všeobecné obchodné podmienky prevádzkovateľa pre poskytovanie služieb uverejnených na webovom postáli www.farmiprofi.sk VOP platia aj pre užívateľov, ktorí využijú inú formu prihlásenia účastníkov na podujatie ako webové rozhranie www.farmiprofi.sk, napr. osobne na mieste podujatia, e-mailovú alebo telefonickú.
 6. Užívateľom je osoba, ktorá využíva niektoré zo služieb špecifikovaných v bode 9 tohto článku a komunikuje s prevádzkovateľom prostredníctvom platformy alebo prostredníctvom telefonickej alebo e-mailovej komunikácie. Rovnako za užívateľa sa považuje osoba, ktorá využíva službu prevádzkovateľa prostredníctvom registrácie osobne na konkrétnom kamennom podujatí. Platforma je rozdelená do troch sekcií “Zdravotníci”, “Verejnosť” a “Spoločnosť”. Obsah platformy v sekcii “Zdravotníci” je určený len zdravotníckym pracovníkom podľa § 27 zákona č. 578/2004 Z.z. (napr. lekár, sestra, farmaceut a pod.) a zamestnancom alebo iným osobám spolupracujúcim so subjektom pôsobiacim na úseku zdravotníctva (napr. lekársky reprezentant, zamestnanec poisťovne a pod.). Obsah platformy “Verejnosť” je určená laickej laickej verejnosti a obsah platformy v sekcii “Spoločnosť” je určená obchodným partnerom prevádzkovateľa. Užívateľ pri registrácii alebo prihlásení potvrdzuje, že je zdravotníckym pracovníkom v zmysle § 27 zákona č. 578/2004 Z.z. (vyplnením pracovnej pozície) alebo zamestnanec alebo osoba spolupracujúca so subjektom pôsobiacim na úseku zdravotníctva. V prípade, ak užívateľ pri registrácie alebo prihlasení potvrdí nepravdivé informácie o svojom statuse, tak je zodpovedný za škodu spôsobenú prevádzkovateľovi.
 7. Užívateľ odborník je užívateľ, ktorý je oprávnený predpisovať alebo vydávať lieky. Na užívateľa odborníka sa vzťahujú, okrem iného, všetky ustanovenia týchto VOP, ktoré sa vzťahujú na užívateľa. Užívateľ odborník pri registrácii alebo prihlasení potvrdzuje, že je zdravotníckym pracovníkom podľa § 27 zákona č. 578/2004 Z.z., ktorý je oprávnený predpisovať a vydávať lieky (vyplnením pracovnej pozície) a v prípade potvrdenia nepravdivých informácií je zodpovedný za škodu spôsobenú prevádzkovateľovi.
 8. Podujatie sa rozumie kongres, konferencia, sympózium, seminár, workshop, streamovacie podujatie alebo iná forma vzdelávania, ktoré sa môžu uskutočniť ako kamenné alebo online podujatie. Podujatím sa tiež rozumie aj relaxačný pobyt.
 9. Službou sa rozumie:
  a) zabezpečenie a vytvorenie užívateľského konta na Platforme,
  b) zabezpečenie registrácie a zabezpečenie účasti na podujatí,
  c) zabezpečenie iných služieb spojených s účasťou užívateľa na podujatí (napr. zabezpečenie a úhrada účastníckeho/registračného poplatku, stravy, ubytovania, spoločenský večer alebo iné sprievodné aktivity, ktorých rozsah zabezpečenia je závislý od konkrétneho podujatia a voľby užívateľa)
  d) sprístupnenie zvukových, obrazových a zvukovo-obrazových záznamov prostredníctvom Platformy,
  e) zapojenie sa do diskusie na tému podujatia,
  f) možnosť otestovať svoje poznatky v príslušnom AD teste, a tak získať kredity a certifikát za úspešné absolvovanie testu vrátane oznámenia dosiahnutých kreditov príslušnej komore,
  g) zasielanie newslettera s informáciami o chystaných podujatiach a novinkách týkajúcich sa činnosti Prevádzkovateľa na emailové adresy Užívateľov. Rozsah zabezpečenia služieb je závislý od konkrétneho podujatia.
 10. Škoda spôsobená Prevádzkovateľa sa na účelych týchto VOP považuje, okrem iného, aj pokuta alebo sankcia, ktorá bude Prevádzkovateľovi uložená orgánom verejnej moci, najmä, nie však výlučne, orgánom dozoru v zmysle zákona č. 362/2011 Z.z., zákona č. 147/2001 Z.z., v dôsledku porušenia povinností Užívateľa vyplývajúcich mu z týchto VOP.
 11. Zmluvou o službe alebo Zmluvou sa rozumie zmluva uzavretá na diaľku v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z., ktorá je uzavretá medzi prevádzkovateľom a užívateľom prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie na diaľku, využitím platformy, elektonickej pošty, pošty alebo telefónu. Užívateľ záväzne vyhlasuje, že bol ešte pred uzavretím Zmluvy o službe v zmysle ustanovenia § 3 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. jasne a zrozumiteľne informovaný o charaktere služby a o ostatných údajoch požadovaných uvedeným ustanovením zákona a ďalej bol užívateľ poučený o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od Zmluvy o službe uvedeného v Článku VIII. týchto VOP. Predmetom Zmluvy o službe je záväzok prevádzkovateľa poskytnúť službu v súlade s VOP a záväzok užívateľa poskytnúť prevádzkovateľovi súčinnosť potrebnú pre poskytnutie služby podľa týchto VOP.
 12. Účet je účet prevádzkovateľa IBAN: SK94 1100 0000 0029 4302 7021 alebo IBAN: SK86 1100 0000 0029 4602 8927.

 

Článok II.
Úvodné ustanovenia a predmet služby

 1. Prevádzkovateľ poskytuje služby užívateľom na základe týchto VOP. Prípadné odlišné podmienky alebo vedľajšie dojednania sú účinné iba v prípade ich výslovnej písomnej akceptácie prevádzkovateľom.
 2. V prípade využitia služby prostredníctvom samotného webového rozhrania, ktoré je vytvorené pre konkrétne podujatie, môžu byť podmienky pre dané podujatie definované detailnejšie a dopĺňajú tieto VOP. Tieto podmienky na samostatnom webovom rozhraní je potrebné vykladať vždy v kontexte týchto VOP. V prípade ak podmienky uvedené na samostatnom webovom rozhraní sú v rozpore s týmito VOP, tak v časti rozporu majú prednosť pred týmito VOP.
 3. Zmluvný vzťah medzi prevadzkovateľom a užívateľom je uzatvorený na dobu určitú, a to do okamihu poskytnutia služby, pokiaľ nie je v súlade s týmito VOP ukončený skôr.
 4. Ponuka prevádzkovateľa na využitie platformy umietnená na webovom portáli je voľná a nezáväzná a prevádzkovateľa nijako nezaväzuje k prijatiu objednávky užívateľa na služby.
 5. Objednávkou užívateľa sa rozumie sprístupnenie služby uskutočnené postupom podľa článku III. a IV. týchto VOP.
 6. Objednaním služby dáva užívateľ súhlas na elektronickú komunikáciu v súlade s elektronickou komunikáciou podľa § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z. v spojení s § 3 ods. 3 zákona č. 147/2001 Z.z. a podľa § 4 ods. 6 zákona č. 22/2004 Z.z.
 7. Služba môže obsahovať AD testy umiestnené na portáli www.farmiprofi.sk, ktoré sú kreditované zdravotníckymi komorami. Prevádzkovateľ portálu je oprávnený vhodným spôsobom upozorniť používateľa o tom, či súčasťou konkrétnej služby je aj AD test, ktorý je kreditovaný.
 8. Po absolvovaní AD testu bude užívateľovi na mailovú adresu, ktorú zadal pri svojej registrácii, doručené potvrdenie o absolvovaní AD testu, spoločne s informáciou o percentuálnej úspešnosti a počte kreditov, ktoré získal. Pri úspešnom absolvovaní AD testu bude užívateľovi vystavený certifikát, ktorý si môže stiahnuť po prihlásení do svojho účtu.
 9. Prevádzkovateľ zvyčajne do 30 dní v prípade úspešného absolvovania AD testu, zapíše kredity užívateľom, ktorí sú členmi Slovenskej lekárskej komory alebo členmi Slovenskej lekárnickej komory. V prípade užívateľov, ktorí sú členmi Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, Prevádzkovateľ kredity nezapisuje.
 10. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah v rámci zverejnených videozáznamov, priamych prenosov z konferencií, textov a AD testov vytvorených odbornou verejnosťou. Prevádzkovateľ taktiež nezodpovedá za prípadné škody, ktoré môžu vzniknúť užívateľom konaním uskutočneným na základe obsahu tohto portálu. Za obsah zverejnených videozáznamov, priamych prenosov z konferencií, textov a AD testov sú zodpovední výlučne odborníci, ktorí čerpajú poznatky z klinickej praxe a odbornej literatúry.

 

Článok III.
Registrácia na Platforme

 1. Na sprístupnenie Služieb na Platforme je potrebné vyplnenie registračného formulára a vytvorenie používateľského konta. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo, že v prípade niektorých služieb postačuje len prihlásenie postupom podľa Článku IV.
 2. Po odoslaní registračného formulára sa na portáli okamžite vytvorí aktívne používateľské konto.
 3. Pre registráciu je nevyhnutné vyznačiť súhlas s VOP a oboznámenie sa s Pravidlami spracúvania osobných údajov.
 4. Užívateľ si je vedomý, že prevádzkovateľ na účel prístupnenia služby spracúva jeho osobné údaje. Pre bližšie informácie o ochrane osobných údajov prosím kliknite na sekciu Ochrana osobných údajov.

 

Článok IV.
Prihlásenie sa na podujatie

 1. Sprístupnením služby sa rozumieme prihlásenie na kamenné alebo online podujatie, sprístupnenie záznanov na platforme, AD testovanie alebo objednanie inej služby ponúkanej prevádzkovateľom.
 2. Sprístupnenie služby sa uskutočňuje prostredníctvom prihlasovacieho formulára zverejneného na platforme, ktorý je vytvorený a zverejnený pre každú službu samostatne.
 3. Pri jednotlivých službách, ktoré prevádzkovateľ zabezpečuje rozsah ich zabezpečenia môže byť iný (napr. v prípade kamenných podujatí účastnícky/registračný poplatok, strava, ubytovanie, spoločenský večer alebo iné sprievodné aktivity, ktorých rozsah zabezpečenia je závislý od konkrétneho podujatia a voľby užívateľa).
 4. Prihlásiť sa na online podujatie alebo objednanie inej online služby vrátane AD testovania je možné len elektronicky.
 5. Prihlásiť na kamenné podujatie môže viacerých účastníkov z rovnakej spoločnosti aj spoločnosť, a to telefonicky alebo e-mailom. V takomto prípade je spoločnosť v pozícii užívateľa podľa bodu 6 článku I. a rovnako sa na ňu vzťahujú tieto VOP. Spoločnosť je povinná zabezpečiť všetky povinnosti vyplývajúce z GDPR, ktoré vyplývajú pre ňu ako prevádzkovateľa, vo vzťahu k údajom o fyzických osobách, ktoré prihlasuje na kamenné podujatie. V prípade potreby je povinná získať súhlas na spracovanie osobných údajov osôb, ktoré prihlasuje, je povinná poučiť osoby v rozsahu požadovanom GDPR, prípade zabezpečiť iné povinnosti vyplývajúce z GDPR a nesie výlučnú zodpovednosť za prípadné právne následky vrátane udelených sankcií.
 6. Prihlásiť na kamenné podujatie môže viacerých účastníkov z rovnakej spoločnosti aj spoločnosť, a to telefonicky alebo e-mailom. V takomto prípade je spoločnosť v pozícii užívateľa podľa bodu 6 článku I. a rovnako sa na ňu vzťahujú tieto VOP. Spoločnosť je povinná zabezpečiť všetky povinnosti vyplývajúce z GDPR, ktoré vyplývajú pre ňu ako prevádzkovateľa, vo vzťahu k údajom o fyzických osobách, ktoré prihlasuje na kamenné podujatie. V prípade potreby je povinná získať súhlas na spracovanie osobných údajov osôb, ktoré prihlasuje, je povinná poučiť osoby v rozsahu požadovanom GDPR, prípade zabezpečiť iné povinnosti vyplývajúce z GDPR a nesie výlučnú zodpovednosť za prípadné právne následky vrátane udelených sankcií.
 7. V prípade, ak súčasťou služby je strava, ubytovanie, doprava, prípadne iné služby, ktoré sú spojené s daným podujatím, ktoré si môže užívateľ zvoliť, tak odoslaním prihlasovacieho formulára je užívateľ zvoleným rozsahom viazaný a je oprávnený zvolený rozsah služieb zmeniť len na základe písomného súhlasu prevádzkovateľa.
 8. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo objednanie služby neprijať, napr. v prípade naplnenia kapacity. O tejto skutočnosti je povinný užívateľa informovať.
 9. V súvislosti s dodaním zvoleného rozsahu služby je prevádzkovateľ oprávnený od užívateľa vyžadovať doplnenie ďalších údajov na zabezpečenie plného rozsahu služby.
 10. V prípade, že užívateľ nesprávne vyplní prihlasovací formulár alebo nedôjde k doplneniu informácií v stanovenej lehote, prípadne budú doplnené len sčasti, nedochádza k vzniku žiadnych záväzkov medzi prevádzkovateľom a užívateľom.
 11. Zmluva o službách medzi prevádzkovateľom a užívateľom je uzavretá dňom doručenia potvrdenia prevádzkovateľa užívateľovi úspešným objednaním služby.
 12. V prípade objednania služby priamo na mieste konania podujatia je zmluva medzi prevádzkovateľom a užívateľom uzavretá v deň zúčastnenia sa na podujatí.
 13. Účastník podujatia si je vedomý a súhlasí s tým, že z podujatia, ktorého sa účastník zúčastní, je vyhotovovaný audiovizuálny záznam a fotografie, ktoré sú v reálnom, alebo neskoršom čase šírené prostredníctvom služieb internetu alebo na iné účely súvisiace s obchodnou aktivitou prevádzkovateľa. Pre bližšie informácie o ochrane osobných údajov prosím kliknite na sekciu Ochrana osobných údajov.

 

Článok V.
Platobné podmienky a zrušenie služby užívateľom

 1. Prevádzkovateľ je povinný užívateľa pred objednaním akejkoľvek služby poskytovanej prostredníctvom platformy informovať o tom, či sa daná služba poskytuje odplatne alebo bezodplatne a pokiaľ sa poskytuje odplatne je povinný ho informovať o cene objednávanej služby.
 2. Prevádzkovateľ je oprávnený poskytovať užívateľom zľavy na jednotlivé služby, prípadne ich na základe svojho uváženia poskytnúť aj bezplatne.
 3. Ceny za poskytnutie služieb sú rôzne a závisia od konkrétneho podujatia. Cena za poskytnutie služieb zahŕňa registračný poplatok, prípadne iné položky, ktoré si zvolí užívateľ, napr. ubytovanie, strava, iné sprievodné aktivity (spolu ako „konečná cena“). Konečná cena je uvedená v prihlasovacom formulári po zvolení si jednotlivých voliteľných položiek.
 4. Konečná cena za službu sa môže pre účastníkov líšiť v závislosti od členstva v zdravotníckej komore, odbornej spoločnosti, od dátumu prihlásenia na dané podujatie, prípadne iných podmienok určených prevádzkovateľom. V závislosti od tejto skutočnosti môže byť cena za službu pre užívateľa, ktorý nespĺňa podmienky vyššia. Zvýhodnené prihlasovacie poplatky sú uvedené v prihlasovacom formulári.
 5. Cenu objednanej služby užívateľ uhrádza prostredníctvom platobnej metódy, využitie ktorej ponúka webové rozhranie:
  a) Platba kartou: podmienky automatickej platby za služby sa riadia pravidlami poskytovateľa kartovej služby. Pri platbe kartou prevádzkovateľ neuchováva vo svojej databáze údaje o karte, ktoré by umožňovali jej zneužitie. Údaje o karte sú uchovávané poskytovateľom kartovej služby;
  b) Prevod na bankový účet prevádzkovateľa.
 6. Pri označení možnosti platby prevodom na bankový účet budú užívateľovi platobné údaje k bankovému prevodu doručené ihneď po odoslaní prihlášky. Užívateľ je povinný cenu za poskytnutie služby uhradiť v plnej výške do 7 dní odo dňa objednania služby.
 7. Konečná cena za poskytnutie služby uhradená prevodom na účet prevádzkovateľa sa pokladá za uhradenú až jej pripísaním na príslušný účet prevádzkovateľa.
 8. V prípade nezúčastnenia sa užívateľa na podujatí, užívateľ nemá nárok na vrátenie ceny služby
 9. Pokiaľ sa registrovaný užívateľ nemôže osobne zúčastniť podujatia, môže poslať za seba náhradníka, musí však o tom informovať prevádzkovateľa písomnou alebo telefonickou formou, najneskôr 1 pracovný deň pred začiatkom podujatia. Táto služba je spoplatnená sumou 12,- Eur.
 10. Zmluvné strany sa s prihliadnutím na § 32 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z.z., v nadväznosti na § 71 ods. 1 písm. b/ zákona č. 222/2004 Z.z. dohodli, že podpisový záznam prevádzkovateľa bude na elektronickej faktúre vo forme scanu jeho pečiatky a scanu jeho podpisu. Takto vyhotovená faktúra sa zmluvnými stranami bude považovať za vierohodnú a spĺňa v celom rozsahu podmienky platného účtovného dokladu v zmysle § 10 z.č. 431/2002 Z.z..

 

Článok VI.
Zmeny a zrušenie podujatia prevádzkovateľom

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu programu. Prevádzkovateľ môže zmeniť program podujatia, vrátane zmeny rečníkov a tém.
 2. Prevázkovateľ podujatia si vyhradzuje právo:
  - presunúť podujatie na menšie miesto podujatia, ak to počet účastníkov zaručuje;
  - zmeniť dátum konania podujatia, ak je to potrebné na zabezpečenie účasti
  - zmeniť dôležitých rečníkov a iných odborníkov;
  - zrušiť celé podujatie, ak prevádzkovateľ vedome uzná za vhodné tak urobiť.
 3. Ak je podujatie zrušené z príčin na strane prevádzkovateľa, účastník má právo na vrátenie plnej sumy uhradeného registračného poplatku. Prevázkovateľ nie je povinný uhradiť akékoľvek výdavky účastníka vynaložené na ubytovanie, cestovanie, leteckú dopravu alebo iné výdavky, ktoré nezabezpečoval prevádzkovateľ v prípade zrušenia podujatia alebo zmeny dátumu konania podujatia.

 

Článok VII.
Zásady používania Platformy

 1. Užívatelia platformy sú povinní používať platformu len na účel, ktorý vyplýva z VOP a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, a týmito VOP.
 2. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za konanie užívateľov platformy, ktorým dochádza k porušovaniu povinností vyplývajúcich z tohto článku VOP. Porušenie povinností špecifikovaných v tomto článku VOP je považované za podstatné porušenie zmluvných vzťahov a je dôvodom pre odstúpenie od Zmluvy a prípadného vyvovdenia iných právnych krokov.
 3. Užívatelia sú povinní poskytnúť pravdivé a úplné informácie, a to tak, aby mohol prevádzkovateľ riadne poskytnúť požadovanú službu.
 4. Prevádzkovateľ nezodpovedá za komunikáciu tretích osôb v mene užívateľa. Treťou osobou je fyzická osoba, ktorá využíva služby alebo s prevádzkovateľom komunikuje v mene, na účet a na zodpovednosť užívateľa.
 5. Užívateľ je povinný sa riadne oboznámiť s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a zaväzuje sa ich platné znenie dodržiavať. Prevádzkovateľ nezodpovedá za ujmu spôsobenú nesprávnym použitím platformy v rozpore s týmito VOP.
 6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonávať údržbu platformy. O vykonávaní údržby je prevádzkovateľ povinný včas informovať.
 7. Autorské práva a iné práva, vrátane avšak nie výlučne práva priemyselného vlastníctva, chrániace a vzťahujúce sa na názov služby a jej koncepciu, akúkoľvek obchodnú značku, ochrannú známku, databázy, grafické prvky, texty akokoľvek použité v rámci platformy a/alebo webového portálu prevádzkovateľa, softvér platformy vrátane loga, ako aj kompozície a zloženie týchto prvkov, náleží a patrí prevádzkovateľovi.
 8. Užívateľom platformy je zakázané používať názov platformy, jej koncepciu, databázy, grafiku a jej usporiadanie a zloženie, rovnako ako ochranné známky, na ktoré sa vzťahujú práva prevádzkovateľa, s výnimkou prípadov výslovne stanovených v týchto VOP alebo s predchádzajúcim písomným a výslovným súhlasom prevádzkovateľa.

 

Článok VIII.
Odstúpenie od Zmluvy a ďalšie spôsoby jej ukončenia

 1. Zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a užívateľom sa uzatvára na dobu určitú.
 2. Zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a užívateľom zaniká tiež výpoveďou ktorejkoľvek strany, a to momentom doručenia výpovede druhej strane.
 3. Ukončením Zmluvy zaniknú všetky práva a povinnosti prevádzkovateľa a užívateľa podľa Zmluvy o službe, resp. týchto VOP s výnimkou tých, ktoré podľa Zmluvy o službe alebo VOP vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvného vzťahu.
 4. Prevádzkovateľ a užívateľ môžu tiež od Zmluvy odstúpiť v súlade s príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
 5. Užívateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy o službe bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa jej uzatvorenia. Aby bola dodržaná lehota pre odstúpenie, postačuje odoslať oznámenie o uplatnení práva odstúpiť od Zmluvy pred uplynutím tejto lehoty. Pre účely uplatnenia práva na odstúpenie musí užívateľ o svojom rozhodnutí odstúpiť od Zmluvy informovať prevádzkovateľa formou jednoznačného prehlásenia (napr. dopisu zaslaného prostredníctvom prevádzkvoateľa poštových služieb alebo e-mailu). Užívateľ môže tiež použiť vzorový formulár pre odstúpenie od Zmluvy dostuný na konci týchto VOP, nie je to však povinnosť. V prípade, že Užívateľ využije túto možnosť, Prevádzkovateľ mu potvrdí bez zbytočného odkladu jeho prijatie.
 6. Prevádzkovateľ je ďalej oprávnený od Zmluvy odstúpiť zásadne vždy vtedy, ak podľa zodpovedného posúdenia prevádzkovateľa porušil užívateľ svoje povinnosti a záväzky obsiahnuté v týchto VOP alebo v Zmluve podstatným spôsobom. Prevádzkovateľ je ďalej oprávnený od Zmluvy odstúpiť vtedy, ak užívateľ službu zneužije, umožní jej využitie tretej osobe v rozpore so Zmluvou, alebo ak užívateľ používa službu takým spôsobom, že je to podľa názoru prevádzkovateľa (i) v rozpore s účelom služby, (ii) v rozpore s dobrými mravmi, (iii) v rozpore s ekonomickými záujmami prevádzkovateľa alebo (iv) spôsobilé poškodiť alebo ohroziť dobré meno prevádzkovateľa, služby alebo iného produktu a/alebo služby prevádzkovateľa.
 7. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí, že akceptáciou týchto VOP udeľuje súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy o službe a v prípade úplného poskytnutia služby užívateľ stráca právo na odstúpenie od tejto Zmluvy. Úživateľ vyslovením súhlasu s týmito VOP vyhlasuje, že bol riadne poučený podľa § 4 ods. 6 písm a) zákona č. 102/2014 Z.z.

 

Článok IX.
Práva z vadného plnenia a reklamácie

 1. Prevádzkovateľ vyvíja maximálne úsilie, aby boli užívatelia s poskytovaním služby spokojní. Užívatelia sú oprávnení vznášať akékoľvek sťažnosti na poskytnutie služby (ďalej len "reklamácia"), a to bez zbytočného odkladu po poskytnutí služby, najneskôr však v priebehu 30 dní odo dňa, kedy bola služba užívateľovi poskytnutá.
 2. Užívateľ je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi potrebnú súčinnosť pre vybavenie reklamácie, v opačnom prípade sa lehoty pre vybavenie reklamácie alikvotne predlžujú o čas, v ktorom užívateľ túto súčinnosť neposkytol.
 3. V prípade ak služba nebola poskytnutá v súlade s týmito VOP má užívateľ právo službu reklamovať u prevádzkovateľa. Za týmto účelom sa môže užívateľ na prevádzkovateľa obrátiť prostredníctvom niektorého z kontaktných údajov uvedeného v bode 1 článku I. a to predovšetkým prostredníctvom emailu alebo poštou.
 4. V reklamácii je užívateľ povinný (okrem iných údajov) jasne a zrozumiteľne popísať podstatu reklamácie. Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne vydať užívateľovi potvrdenie o prijatí reklamácie (prostredníctvom mailu alebo poštou).
 5. Podanie musí z dôvodu určitosti obsahovať:
  a. informácie umožňujúce identifikáciu užívateľa,
  b. požiadavky užívateľa,
  c. údaje týkajúce sa konkrétnej skutočnosti, voči ktorej reklamácia smeruje.
 6. Prevádzkovateľ najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie túto vybaví a vydá potvrdenie o vybavení reklamácie.
 7. V prípade neuplatnenia práva užívateľom v dobe podľa bodu 1 tohto článku márnym uplynutím tejto doby právo užívateľa zaniká.
 8. Rozhodnutie o reklamácii musí obsahovať spôsob, akým bola reklamácia vybavená a stručné odôvodnenie.
 9. V prípade, že prevádzkovateľ rozhodne, že reklamácia je oprávnená a chyba poskytnutej služby je opraviteľná, je oprava vykonaná bezodplatne.

 

Článok X.
Ochrana osobných údajov

 1. Ochrana osobných údajov je riešená samostatným dokumentom v sekcii ochrana osobných údajov.

 

Článok XI.
Záverečné ustanovenia

 1. Zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a užívateľom sa riadi právom Slovenskej republiky, predovšetkým zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z. z.
 2. Prípadné spory medzi sebou sa prevádzkovateľ a užívateľ sa zaväzujú riešiť predovšetkým zmierom a vzájomnou dohodou. Pokiaľ tento spôsob riešenia zlyhá a/alebo pokiaľ sa užívateľ a prevdzkovateľ nedohodnú inak, na riešenie prípradných súdnych sporov budú príslušné súdy Slovenskej republiky. Užívateľ sa prípadne môže obrátiť so svojou sťažnosťou týkajúcou sa poskytovania služieb na Slovenskú obchodnú inšpekciu (www.soi.sk)
 3. Užívateľ plne akceptuje komunikáciu na diaľku – telefonickú, písomnú a elektronickú formu komunikácie (najmä prostredníctvom e-mailu a platformy prevádzkovateľa) ako platnú a záväznú pre prevádzkovateľa aj užívateľa.
 4. Ak sa dôvod neplatnosti týchto VOP vzťahuje len na niektorú ich časť, je neplatnou len táto časť, pokiaľ z povahy vzťahu medzi prevádzkovateľom a užívateľom alebo z povahy ustanovenia nevyplýva, že túto časť nemožno oddeliť od ostatného obsahu.
 5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Zmeny VOP sú účinné dňom umiestnenia nového znenia VOP na webový portál prevádzkovateľa www.farmiprofi.sk. Nové znenie VOP sa nevzťahuje na Užívateľa, ktorý už uskutočnil objednávku - pre neho platia VOP platné ku dňu doručenia objednávky Prevádzkovateľovi.
 6. Tieto VOP sú platné a účinné od 01.02.2022.
 

 

Vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy