Všeobecné obchodné podmienky

 • /
 • Všeobecné obchodné podmienky

Článok I.

Vymedzenie základných pojmov


 1. Prevádzkovateľom sa rozumie obchodná spoločnosť: Spoločnosť FARMI - PROFI, spol. s r.o., so sídlom Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 36 656 887, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 114259/B, ktorá v súlade: so zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. (ďalej aj ako „zákon č. 22/2004 Z. z.“) je poskytovateľom služieb informačnej spoločnosti a v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „zákon č. 102/2014 Z.z.“) poskytovateľom služieb špecifikovaných v bode 1.5. týchto VOP a prevádzkovateľom Platformy podľa bodu 1.2. týchto VOP na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

  · emailová adresa: info@farmi-profi.sk

  · kontaktné telefónne čislo: +421 915 293 610

 2. Platformou sa rozumie technologické riešenie umiestnené na webovom portáli www.farmi-profi.sk pozostávajúceho z webového rozhrania, ktoré umožňuje poskytovanie služieb Prevádzkovateľovi a Užívateľom portálu, a to vrátane ich registrácie, zabezpečenie ich vzájomnej on-line komunikácie a prenosu dát s tým súvisiacim, to všetko za pomocou nástrojov pre spracovanie elektronických dát. Platforma súčasne vytvára právne prostredie a poriadok umožňujúci vznik zmluvných vzťahov medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom.
 3. VOP sú tieto Všeobecné obchodné podmienky Prevádzkovateľa pre poskytovanie Služieb uverejnené na webovom postáli www.farmi-profi.sk.
 4. Užívateľom je osoba, ktorá komunikuje s Prevázkovateľom prostredníctvom Platformy VOP aj osoba, ktorá komunikuje s Prevádzkovateľom prostredníctvom emailovej alebo telefonickej komunikácie, prípadne osoba, ktorá sa prihlásila na využitie služby osobne na mieste podujatia. V prípade, ak sa jedná o dieťa alebo osobu obmedzenú/zbavenú spôsobilosti na právne úkony, oprávnenou osobou na komunikáciu v súlade s týmito VOP je rodič, zákonný zástupca, opatrovník, poručník alebo iná fyzická osoba ako rodič, ktorá má maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti a podobne v zmysle § 22 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
 5. Službou sa rozumie:

  a) zabezpečenie registrácie a zabezpečenie účasti,

  b) zabezpečenie iných služieb spojených s účasťou užívateľa na kongrese, konferencii, sympóziu, seminári, workshope, streamovom podujatí alebo na relaxačnom pobyte (ďalej ako „podujatie“),

  c) zasielanie newslettera s informáciami o chystaných podujatiach a novinkách týkajúcich sa činnosti Prevádzkovateľa na emailové adresy Užívateľov. V prípade, ak súčasťou newslettera je reklama, Užívateľ dáva súhlas na jej šírenie elektronickou poštou podľa zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.

  d) súčasťou služby môže byť aj zabezpečenie a úhrada účastníckeho poplatku, stravy, ubytovania, spoločenský večer alebo iné sprievodné aktivity, rozsah zabezpečenia je závislý od konkrétneho podujatia.

 6. Zmluvou o službe alebo Zmluvou sa rozumie zmluva uzavretá na diaľku v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z., ktorá je uzavretá medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie na diaľku, využitím Platformy, elektronickej pošty, pošty alebo telefónu. Užívateľ záväzne vyhlasuje, že bol ešte pred uzavretím Zmluvy o službe v zmysle ustanovenia § 3 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. jasne a zrozumiteľne informovaný o charaktere Služby a o ostatných údajoch požadovaných uvedeným ustanovením zákona a ďalej bol Užívateľ poučený o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od Zmluvy o službe uvedeného v Článku VI. týchto VOP. Predmetom Zmluvy o službe je záväzok Prevádzkovateľa poskytnúť Službu v súlade s VOP a záväzok Užívateľa poskytnúť Prevádzkovateľovi súčinnosť potrebnú pre poskytnutie Služby podľa týchto VOP, a to predovšetkým podľa bodu 3.5.
 7. Účet je účet Prevádzkovateľa IBAN: SK94 1100 0000 0029 4302 7021 alebo SK86 1100 0000 0029 4602 8927.
 8. Dané obchodné podmienky platia aj pre užívateľov, ktorí využijú inú formu registrácie účastníkov na podujatie ako Platformu (webové rozhranie www.farmi-profi.sk ), napr. osobne na mieste podujatia alebo prostredníctvom iného webového rozhrania, ktoré patrí Prevádzkovateľovi.


Článok II.

Úvodné ustanovenia a predmet Služby


 1. Prevádzkovateľ poskytuje Služby Užívateľom na základe týchto VOP. Prípadné odlišné podmienky alebo vedľajšie dojednania sú účinné iba v prípade ich výslovnej písomnej akceptácie Prevádzkovateľom.
 2. V prípade využitia registrácie prostredníctvom iného webového rozhrania (ako je webové rozhranie www.farmi-profi.sk), ktoré patrí Prevádzkovateľovi, podmienky ktoré sú v rozpore s týmito VOP a ktoré sú bližšie upravené v rámci webového rozhrania majú prednosť pred týmito VOP.
 3. Zmluvný vzťah medzi Prevadzkovateľom a Užívateľom je uzatvorený na dobu určitú, a to do okamihu poskytnutia Služby, pokiaľ nie je v súlade s týmito VOP ukončený skôr.
 4. Ponuka Prevádzkovateľa na využitie Platformy umietnená na webovom portáli Prevádzkovateľa je voľná a nezáväzná a Prevádzkovateľa nijako nezaväzuje k prijatiu objednávky Užívateľa na Služby.
 5. Objednávkou Užívateľa sa rozumie objednanie Služby uskutočnené postupom podľa článku III. týchto VOP.
 6. Objednaním Služby Užívateľ vyjadruje úplný a bezvýhradný súhlas s týmito VOP. VOP sa na zmluvný vzťah Prevádzkovateľa a Užívateľa vzťahujú v plnom rozsahu, ak nie je v týchto VOP uvedené inak.


Článok III.

Objednanie Služby


 1. Objednanie Služby sa uskutočňuje prostrednictvom registračného formulára, ktorý je vytvorený pre každé podujatie samostatne. Ku každému podujatiu patrí iný rozsah zabezpečenia Služby.
 2. Objednanie Služby je možné aj osobne priamo na mieste, kde sa bude podujatie konať a to v deň konania podujatia.
 3. Užívateľ môže naraz registrovať viacero účastníkov z rovnakej spoločnosti.
 4. Po odoslaní registračného formulára, prevázkovateľ danú registráciu potvrdí klientovi e-mailom, kde klient obdrží všetky informácie k registrácii, k ubytovaniu, prípadne k iným službám, ktoré sú spojené s daným podujatím, taktiež obdrží informácie k možnosti platby za objednané Služby.
 5. Užívateľ je povinný sa pred odosielaním objednávky, t.j. odoslaním vyplneného registračného formuláru oboznámiť s týmito VOP a potvrdiť, že s nimi súhlasí.
 6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prihlášku na podujatie neprijať v prípade naplnenia kapacity podujatia. O tejto skutočnosti bude užívateľa následne informovať.
 7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo od Užívateľa vyžiadať dodatočne potrebné informácie na zabezpečenie Služby.
 8. V prípade, že Užívateľ nesprávne vyplní registračný formulár alebo nedôjde k doplneniu informácií v stanovenej lehote, prípadne budú doplnené len sčasti, nedochádza k vzniku žiadnych záväzkov medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom.
 9. Zmluva o službách medzi medzi Prevázkovateľom a Užívateľom je uzavretá dňom doručenia potvrdenia Prevádzkovateľa Užívateľovi o tom, že objednávka Služby bola Prevádzkovateľom zaevidovaná a prijatá na spracovanie.
 10. V prípade objednania Služby priamo na mieste konania podujatia je zmluva medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom uzavretá v deň zúčastnenia sa na podujatí.
 11. Účastník podujatia si je vedomý a súhlasí s tým, že z podutia, ktorého sa účastník zúčastní, je vyhotovovaný audiovizuálny záznam a fotografie, ktoré sú v reálnom, alebo neskoršom čase šírené prostredníctvom služieb internetu alebo iné účely súvisiace s obchodnou aktivitou prevádzkovateľa. Pre bližšie informácie o ochrane osobných údajov prosím kliknite na sekciu Ochrana osobných údajov.


Článok IV.

Platobné podmienky a zrušenie služby


 1. Služby sú Prevádzkovateľom poskytované odplatne.
 2. Služby sú Prevádzkovateľom poskytované odplatne, respektíve v rámci niektorých podujatí môžu byť tieto služby poskytované bezodplatne.
 3. 4.2. Ceny za poskytnutie Služieb sú rôzne a závisia od konkrétneho podujatia. Cena za poskytnutie služieb zahŕňa registračný poplatok, prípadne iné položky, ktoré si zvolí Užívateľ, napr. ubytovanie, strava, iné sprievodné aktivity (spolu ako „účastnícky poplatok“). Konečná cena je uvedená v registračnom formulári po zvolení si jednotlivých voliteľných položiek.
 4. Užívateľ uhradí Prevádzkovateľovi cenu za poskytnutie Služby uvedenú v zálohovej faktúre na Účet Prevádzkovateľa špecifikovaný v bode 1.7 týchto VOP. Všetky ceny sú uvádzané vrátane DPH.
 5. Užívateľ je povinný cenu za poskytnutie Služby uhradiť v plnej výške do 7 dní odo dňa doručenia zálohovej faktúry.
 6. V deň, keď je Zmluva o službách uzavretá, Prevádzkovateľ vygeneruje vyúčtovaciu faktúru. Prevádzkovateľ doručí Užívateľovi vyúčtovaciu faktúru za poskytnuté Služby prostredníctvom e-mailovej správy. Ak užívateľ Prevádzkovateľovi neposkytol svoju e-mailovú adresu, Prevádzkovateľ zašle Užívateľovi vyúčtovaciu faktúru na poštovú adresu uvedenú v kontaktnom formulári.
 7. Cena za poskytnutie Služby uhradená vkladom alebo prevodom na Účet Prevádzkovateľa sa pokladá za uhradenú až jej pripísaním na príslušný Účet Prevádzkovateľa.
 8. Výška registračného poplatku sa môže pre účastníkov líšiť v závislosti od členstva v zdravotníckej komore alebo odbornej spoločnosti. V závislosti od tejto skutočnosti môže byť registračný poplatok pre účastníka podujatia, ktorý nie je členom zdravotníckej komory alebo odbornej spoločnosti vyšší.
 9. Výška registračného poplatku sa môže pre účastníkov líšiť v závislosti od dátumu prihlásenia na dané podujatie. Zvýhodnené registračné poplatky sú uvedené v registračnom formulári.
 10. V prípade nezúčastnenia sa Užívateľa na podujatí, Užívateľ nemá nárok na vrátenie registračného poplatku.
 11. Pokiaľ sa registrovaný účastník nemôže osobne zúčastniť podujatia, môže poslať za seba náhradníka, musí však o tom informovať FARMI - PROFI, spol. s r. o. písomnou alebo telefonickou formou, najneskôr 1 pracovný deň pred začiatkom podujatia. Táto služba je spoplatnená sumou 12,- Eur vrátane DPH.


Článok IV.

Zmeny a zrušenie podujatia


 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu programu. Prevádzkovateľ môže zmeniť program podujatia, vrátane zmeny rečníkov a tém.
 2. Prevázkovateľ podujatia si vyhradzuje právo:

  - presunúť podujatie na menšie miesto podujatia, ak to počet účastníkov zaručuje

  - zmeniť dátum konania podujatia, ak je to potrebné na zabezpečenie účasti

  - zmeniť dôležitých rečníkov a iných odborníkov

  - zrušiť celé podujatie, ak prevádzkovateľ vedome uzná za vhodné tak urobiť.

 3. Ak je podujatie zrušené z príčin na strane prevádzkovateľa, účastník je oprávnený na vrátenie plnej sumy uhradeného registračného poplatku. V prípade takéhoto zrušenia z príčin na strane prevádzkovateľa, organizátor podujatia je povinný vrátiť registračný poplatok. Predovšetkým Prevázkovateľ nie je povinný uhradiť akékoľvek výdavky účastníka vynaložené na ubytovanie, cestovanie, leteckú dopravu alebo iné výdavky, v prípade zrušenia podujatia alebo zmeny dátumu konania podujatia.


Článok V.

Zásady používania Platformy


 1. Užívatelia Platformy sú povinní používať Platformu len na účel, ktorý vyplýva z VOP a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, a týmito VOP.
 2. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za konanie Užívateľov Platformy, ktorým dochádza k porušovaniu povinností vyplývajúcich z tohto článku VOP. Porušenie povinností špecifikovaných v tomto článku VOP je považované za podstatné porušenie zmluvných vzťahov a je dôvodom pre odstúpenie od Zmluvy a prípadného vyvovdenia iných právnych krokov.
 3. Užívatelia sú povinní poskytnúť pravdivé a úplné informácie, a to tak, aby mohol Prevádzkovateľ riadne poskytnúť požadovanú Službu.
 4. Prevádzkovateľ nezodpovedá za komunikáciu tretích osôb v mene Užívateľa. Treťou osobou je fyzická osoba, ktorá využíva Služby alebo s Prevádzkovateľom komunikuje v mene, na účet a na zodpovednosť Užívateľa.
 5. Užívateľ je povinný sa riadne oboznámiť s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a zaväzuje sa ich platné znenie dodržiavať. Prevádzkovateľ nezodpovedá za ujmu spôsobenú nesprávnym použitím Platformy v rozpore s týmito VOP
 6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonávať údržbu Platformy. O vykonávaní údržby je prevádzkovateľ povinný včas informovať.
 7. Autorské práva a iné práva, vrátane avšak nie výlučne práva priemyselného vlastníctva, chrániace a vzťahujúce sa na názov Služby a jej koncepciu, akúkoľvek obchodnú značku, ochrannú známku, databázy, grafické prvky, texty akokoľvek použité v rámci Platformy a/alebo webového portálu Prevádzkovateľa, softvér Platformy vrátane loga, ako aj kompozície a zloženie týchto prvkov, náleží a patrí Prevádzkovateľovi.
 8. Užívateľom Platformy je zakázané používať názov Platformy, jej koncepciu, databázy, grafiku a jej usporiadanie a zloženie, rovnako ako ochranné známky, na ktoré sa vzťahujú práva Prevádzkovateľa, s výnimkou prípadov výslovne stanovených v týchto VOP alebo s predchádzajúcim písomným a výslovným súhlasom Prevádzkovateľa.


Článok VI.

Odstúpenie od Zmluvy a ďalšie spôsoby jej ukončenia


 1. Zmluvný vzťah medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom sa uzatvára na dobu určitú v zmysle bodu 2.2 týchto VOP.
 2. Zmluvný vzťah medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom automaticky zaniká výpoveďou ktorejkoľvek strany, a to momentom doručenia výpovede druhej strane.
 3. Ukončením Zmluvy zaniknú všetky práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Užívateľa podľa Zmluvy o službe, resp. týchto VOP s výnimkou tých, ktoré podľa Zmluvy o službe alebo VOP vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvného vzťahu.
 4. Prevádzkovateľ a Užívateľ môžu tiež od Zmluvy odstúpiť v súlade s príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
 5. Užívateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy o službe bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa jej uzatvorenia. Aby bola dodržaná lehota pre odstúpenie, postačuje odoslať oznámenie o uplatnení práva odstúpiť od Zmluvy pred uplynutím tejto lehoty. Pre účely uplatnenia práva na odstúpenie musí Užívateľ o svojom rozhodnutí odstúpiť od Zmluvy informovať Prevádzkovateľa formou jednoznačného prehlásenia (napr. dopisu zaslaného prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb alebo e-mailu). Užívateľ môže tiež použiť vzorový formulár pre odstúpenie od Zmluvy dostupný na tomto mieste, nie je to však povinnosť. V prípade, že Užívateľ využije túto možnosť, Prevádzkovateľ mu potvrdí bez zbytočného odkladu jeho prijatie.
 6. Prevádzkovateľ je ďalej oprávnený od Zmluvy odstúpiť zásadne vždy vtedy, ak podľa zodpovedného posúdenia Prevádzkovateľa porušil Užívateľ svoje povinnosti a záväzky obsiahnuté v týchto VOP alebo v Zmluve podstatným spôsobom. Prevádzkovateľ je ďalej oprávnený od Zmluvy odstúpiť vtedy, ak užívateľ službu zneužije, umožní jej využitie tretej osobe v rozpore so Zmluvou, alebo ak Užívateľ používa Službu takým spôsobom, že je to podľa názoru Prevádzkovateľa (i) v rozpore s účelom Služby, (ii) v rozpore s dobrými mravmi, (iii) v rozpore s ekonomickými záujmami Prevádzkovateľa alebo (iv) spôsobilé poškodiť alebo ohroziť dobré meno Prevádzkovateľa, Služby alebo iného produktu a/alebo služby Prevádzkovateľa.
 7. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí, že akceptáciou týchto VOP udeľuje súhlas so začatím poskytovania Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy o službe a v prípade úplného poskytnutia Služby Užívateľ stráca právo na odstúpenie od tejto Zmluvy. Úživateľ vyslovením súhlasu s týmito VOP vyhlasuje, že bol riadne poučený podľa § 4 ods. 6 písm a) zákona č. 102/2014 Z.z.


Článok VII.

Práva z vadného plnenia a reklamácie


 1. Prevádzkovateľ vyvíja maximálne úsilie, aby boli Užívatelia s poskytovaním Služby spokojní. Užívatelia sú oprávnení vznášať akékoľvek sťažnosti na poskytnutie Služby (ďalej len "Reklamácia"), a to bez zbytočného odkladu po poskytnutí Služby, najneskôr však v priebehu 30 dní odo dňa, kedy bola Služba Užívateľovi poskytnutá.
 2. Užívateľ je povinný poskytnúť Prevádzkovateľovi potrebnú súčinnosť pre vybavenie Reklamácie, v opačnom prípade sa lehoty pre vybavenie Reklamácie alikvotne predlžujú o čas, v ktorom Užívateľ túto súčinnosť neposkytol.
 3. V prípade ak Služba nebola poskytnutá v súlade s týmito VOP má Užívateľ právo Službu Reklamovať u Prevádzkovateľa. Za týmto účelom sa môže Užívateľ na Prevádzkovateľa obrátiť prostredníctvom niektorého z kontaktných údajov uvedeného v bode 1.1. a to predovšetkým prostredníctvom emailu alebo poštou.
 4. V Reklamácii je Užívateľ povinný (okrem iných údajov) jasne a zrozumiteľne popísať podstatu Reklamácie. Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne vydať Užívateľovi potvrdenie o prijatí Reklamácie (prostredníctvom mailu alebo poštou).
 5. Podanie musí z dôvodu určitosti obsahovať:

  a. informácie umožňujúce identifikáciu Užívateľa,

  b. požiadavky Užívateľa,

  c. údaje týkajúce sa konkrétnej skutočnosti, voči ktorej Reklamácia smeruje.

 6. Prevádzkovateľ najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie túto vybaví a vydá potvrdenie o vybavení Reklamácie.
 7. V prípade neuplatnenia práva Užívateľom v dobe podľa bodu 6.1. vyššie, márnym uplynutím tejto doby právo Užívateľa zaniká.
 8. Rozhodnutie o reklamácii musí obsahovať spôsob, akým bola Reklamácia vybavená a stručné odôvodnenie.
 9. V prípade, že Prevádzkovateľ rozhodne, že Reklamácia je oprávnená a chyba poskytnutej Služby je opraviteľná, je oprava vykonaná bezodplatne.


Článok VIII.

Ochrana osobných údajov


 1. Ochrana osobných údajov je riešená samostatným dokumentom v sekcii ochrana osobných údajov.


Článok IX.

Záverečné ustanovenia


 1. Zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Užívateľom sa riadi právom Slovenskej republiky, predovšetkým zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z. z.
 2. Prípadné spory medzi sebou sa Poskytovateľ a Užívateľ zaväzujú riešiť predovšetkým zmierom a vzájomnou dohodou. Pokiaľ tento spôsob riešenia zlyhá a/alebo pokiaľ sa Užívateľ a Prevádzkovateľ nedohodnú inak, na riešenie prípadných súdnych sporov budú príslušné súdy Slovenskej republiky. Užívateľ sa prípadne môže obrátiť so svojou sťažnosťou týkajúcou sa poskytovania Služieb na Slovenskú obchodnú inšpekciu (www.soi.sk)
 3. Užívateľ plne akceptuje komunikáciu na diaľku – telefonickú, písomnú a elektronickú formu komunikácie (najmä prostredníctvom e-mailu a Platformy Poskytovateľa) ako platnú a záväznú pre Prevádzkovateľa aj Užívateľa.
 4. Ak sa dôvod neplatnosti týchto VOP vzťahuje len na niektorú ich časť, je neplatnou len táto časť, pokiaľ z povahy vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom alebo z povahy ustanovenia nevyplýva, že túto časť nemožno oddeliť od ostatného obsahu.
 5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Zmeny VOP sú účinné dňom umiestnenia nového znenia VOP na webový portál Poskytovateľa www.farmi-profi.sk. Nové znenie VOP sa nevzťahuje na Užívateľa, ktorý už uskutočnil objednávku - pre neho platia VOP platné ku dňu doručenia objednávky Prevádzkovateľovi.
 6. Tieto VOP sú platné a účinné od 08.07.2020..


Vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy