Ochrana osobných údajov

  • /
  • Ochrana osobných údajov

Pravidlá spracúvania osobných údajov

Spoločnosť FARMI - PROFI, spol. s r.o (ďalej ako “prevádzkovateľ” alebo „spoločnosť“) v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a na základe § 19 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. poskytuje informácie týkajúce sa pravidiel spracúvania osobných údajov.

Kto o Vás spracúva osobné údaje a ako nás môžete kontaktovať?

Spoločnosť FARMI-PROFI s.r.o. organizuje vlastné podujatia a má postavenie prevádzkovateľa.

Subjekt: FARMI - PROFI, spol. s r.o

Sídlo: Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov

IČO: 36 656 887

Registrácia: Obchodný register OS Bratislava I, vložka číslo: 114259/B, oddiel: Sro

telefónny kontakt: +421 2 6446 1555 alebo +421 918 655 120

e-mail: info@farmiprofi.sk alebo bila@farmiprofi.sk

Spoločnosť FARMI-PROFI s.r.o. tiež organizuje podujatia aj pre svojich klientov (objednávateľov), ktorí si podujatie objednali. V tomto prípade má spoločnosť FARMI-PROFI s.r.o. postavenie sprostredkovateľa a prevádzkovateľom informačných systémov je klient.

Spoločnosť FARMI-PROFI s.r.o. nemá ustanovenú zodpovednú osobu.

Ochrana osobných údajov je pre nás dôležitá, preto v prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností týkajúcich sa ochrany osobných údajov sa môžete obrátiť na nás prostredníctvom e-mailu info@farmiprofi.sk alebo bila@farmi-profi.sk alebo poštou na adrese sídla spoločnosti: FARMI - PROFI, spol. s r.o., so sídlom: Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov.

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (“GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby a tými ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú (najmä § 78).

Kedy o Vás spracúvame osobné údaje?

FARMI-PROFI s.r.o. zabezpečuje komplexnú organizáciu vzdelávacích podujatí v medicínskej oblasti a farmácii. Poskytuje služby v oblasti prípravy a organizačno-technického zabezpečenia kongresov, sympózií, školení, seminárov a podobne v rámci sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov ale aj iné podujatia (kamenné alebo online), ktoré nesúvisia so sústavným vzdelávaním (ďalej ako „podujatie“). Ak využívate služby na webovom rozhraní www.farmiprofi.sk alebo sa zúčastnite podujatia, tak dochádza k spracovaniu vašich osobných údajov. Jednotlivé účely spracovania osobných údajov, rozsah spracovaných osobných údajov a právny základ sa nachádza v tabuľke nižšie. Rozsah účelov spracovania osobných údajov sa môže pri jednotlivých podujatiach líšiť a napĺňa sa len ak sú splnené podmienky v stĺpci Podmienky uplatnenia účelu.

Spracovanie osobných údajov v rámci kamenných podujatí

Dotknutými osobami sú účastníci kamenných podujatí:
- užívatelia/fyzické osoby, ktoré sa zaregistrovali na stránke farmiprofi.sk alebo inej stránke patriacej podujatiu a pri registrácii uviedli svoje osobné údaje za účelom zriadenia užívateľského konta a prihlásenia na kamenné podujatie;
- užívatelia/fyzické osoby, ktoré sú na kamenné podujatie prihlásení iným spôsobom, napr. e-mailom, telefonicky alebo ich prihlásil zamestnávateľ alebo objednávateľ a pod.

Účel Rozsah osobných údajov Právny základ Doba spracovania Podmienky uplatnenie účelu
zriadenie užívateľského konta meno a priezvisko – povinné, ID člena komory - povinné, pracovná pozícia – povinné, kraj – povinné, e-mail – povinné zmluvná povinnosť po dobu existencie užívateľského účtu; najdlhšie po dobu 10 rokov od poslednej aktivity na užívateľskom účte účel sa uplatňuje len v prípade ak si dotknutá osoba vytvorí užívateľské konto a prostredníctvom neho sa prihlasuje na podujatie
zabezpečenie účasti užívateľa na kamennom podujatí meno a priezvisko – povinné, člena komory - povinné, pracovná pozícia – povinné, kraj – povinné, e-mail – povinné zmluvná povinnosť po dobu existencie užívateľského účtu; najdlhšie po dobu 20 rokov od poslednej aktivity na užívateľskom účte alebo uskutočnenom podujatí  
zabezpečenie ubytovania, stravy alebo dopravy užívateľovi na kamennom podujatí meno a priezvisko – povinné, člena komory - povinné, pracovná pozícia – povinné, kraj – povinné, e-mail – povinné zmluvná povinnosť po dobu existencie užívateľského účtu; najdlhšie po dobu 20 rokov od poslednej aktivity na užívateľskom účte alebo uskutočnenom podujatí účel sa uplatňuje len v prípade, ak súčasťou podujatia je zabezpečenie ubytovania, stravy alebo dopravy
hlásenie získaných kreditov v rámci sústavného vzdelávania užívateľov, ktorí sú zdravotníckymi pracovníkmi meno a priezvisko – povinné, ID člena komory - povinné, pracovná pozícia – povinné, kraj – povinné, e-mail – povinné, dátum sústavného vzdelávania zákonné povinnosti po dobu 20 rokov od absolvovania kreditovaného vzdelávania účel sa uplatňuje len v prípade, ak ide o kreditované vzdelávanie v rámci kamenného podujatia
hlásenie peňažných a nepeňažných plnení objednávateľovi meno a priezvisko – povinné, zdravotnícke povolanie – povinné, kód zdravotníckeho povolania, názov a sídlo pracoviska, výšku a účel plnenia zákonné povinnosti po dobu 20 rokov od poskytnutého peňažného alebo nepeňažného plnenia účel sa uplatňuje len v prípade, ak je agentúra v pozícii sprostredkovateľa a vzniknú jej oznamovacie povinnosti voči objednávateľovi
vypracovanie hlásenia peňažných a nepeňažných plnení NCZI meno a priezvisko – povinné, zdravotnícke povolanie – povinné, kód zdravotníckeho povolania, názov a sídlo pracoviska, výšku a účel plnenia zmluvné povinnosti po dobu 20 rokov od poskytnutého peňažného alebo nepeňažného plnenia účel sa uplatňuje len v prípade, ak je agentúra v pozícii prevádzkovateľa alebo ak je v pozícii sprostredkovateľa, objednávateľovi vzniknú oznamovacie povinnosti voči NCZI a agentúra s objednávateľom sa výslovne dohodnú, že agentúra vyplní podklady v mene a na účet objednávateľa
hlásenie peňažných a nepeňažných plnení partnerovi meno a priezvisko – povinné, zdravotnícke povolanie – povinné, kód zdravotníckeho povolania, názov a sídlo pracoviska, výšku a účel plnenia zákonné povinnosti po dobu 20 rokov od poskytnutého peňažného alebo nepeňažného plnenia účel sa uplatňuje len v prípade, ak sa na podujatí podieľa aj partner a agentúre vzniknú oznamovacie povinnosti voči partnerovi
oznamovacie povinnosti adresované správcovi dane podľa zákona o dani príjmu zákonné povinnosti po dobu 20 rokov od poskytnutého peňažného alebo nepeňažného plnenia účel sa uplatňuje len v prípade, ak agentúre vzniknú oznamovacie povinnosti v zmysle zákona o dani z príjmu
hlásenie zoznamu účastníkov objednávateľovi meno a priezvisko – povinné, názov a sídlo pracoviska – povinné, špecializácia – povinné zmluvné povinnosti po dobu 20 rokov od uskutočnenia podujatia účel sa uplatňuje len v prípade, ak je agentúra v pozícii sprostredkovateľa
hlásenie zoznamu účastníkov kamenného podujatia partnerovi meno a priezvisko – povinné, názov a sídlo pracoviska – povinné, špecializácia – povinné zmluvné povinnosti po dobu 20 rokov od uskutočnenia podujatia účel sa uplatňuje len v prípade, ak sa na podujatí podieľa aj partner
vyhotovovanie a zverejňovanie kamerových a fotografických záznamov podobizeň dotknutej osoby oprávnený záujem po dobu 10 rokov od uskutočnenia podujatia účel sa uplatňuje len v prípade, ak bola zachytená podobizeň dotknutej osoby; v prípade ak si neželáte, aby vaša podobizeň bola zverejnená, tak informujte pri registrácii niektorú z našich referentiek alebo nám zašlite svoj nesúhlas na e-mailovú adresu; prípade vyjadrenia nesúhlasu bude vaša podobizeň na zázname anonymizovaná
zabezpečenie marketingu zahŕňajúceho zasielanie newsletter-ov, informácií o podujatiach, e-learning-och a o produktoch a novinkách; e-mail – povinné súhlas dotknutej osoby/oprávnený záujem po dobu existencie užívateľského účtu; najdlhšie po dobu 10 rokov od poslednej aktivity na užívateľskom účte účel sa uplatňuje len v prípade, ak sa na tom agentúra a objednávateľ výslovne dohodnú
marketingová databáza agentúry e-mail - nepovinné súhlas dotknutej osoby po dobu existencie užívateľského účtu; najdlhšie po dobu 10 rokov od poslednej aktivity na užívateľskom účte  
účtovné doklady   zákonné povinnosti 20 rokov od vystavenia účtovných dokladov  
evidencia a vybavenie reklamácii   zákonné povinnosti 10 rokov od uskutočneného podujatia  
vedenie evidencie priatej a odoslanej pošty e-mailová adresa, obsah e-mailovej správy, obsah listinnej správy v rozsahu, v akom ich uvedie dotknutá osoba zákonné povinnosti po dobu existencie užívateľského účtu; najdlhšie po dobu 10 rokov od poslednej aktivity na užívateľskom účte  
uplatňovanie práv dotknutej osoby osobné údaje v rozsahu, v akom ich uvedie dotknutá osoba zákonné povinnosti po dobu existencie užívateľského účtu; najdlhšie po dobu 10 rokov od poslednej aktivity na užívateľskom účte  
preukazovanie, uplatňovanie, obhajovanie alebo bránenie právnych nárokov v prípade súdnych sporov     oprávnený záujem po dobu existencie užívateľského účtu; najdlhšie po dobu 10 rokov od poslednej aktivity na užívateľskom účte
Jednotlivé účely vymedzené v tejto tabuľke sa uplatňujú, len ak sú splnené podmienky uvedené v stĺpci Podmienky uplatnenia účelu.

 

Spracovanie osobných údajov v rámci online podujatí

Dotknutými osobami sú účastníci online podujatí:
- užívatelia/fyzické osoby, ktoré sa zaregistrovali na stránke farmiprofi.sk alebo inej stránke patriacej podujatiu a pri registrácii uviedli svoje osobné údaje za účelom zriadenia užívateľského konta a prihlásenia na kamenné podujatie;
- užívatelia/fyzické osoby, ktoré sa zaregistrovali na stránke farmiprofi.sk alebo inej stránke patriacej podujatiu a pri registrácii uviedli svoje osobné údaje za účelom zriadenia užívateľského konta a prihlásenia na online podujatie.

Účel Rozsah osobných údajov Právny základ Doba spracovania Podmienky uplatnenie účelu
zriadenie užívateľského konta meno a priezvisko – povinné, ID člena komory - povinné, pracovná pozícia – povinné, kraj – povinné, e-mail – povinné zmluvná povinnosť po dobu existencie užívateľského účtu; najdlhšie po dobu 10 rokov od poslednej aktivity na užívateľskom účte účel sa uplatňuje len v prípade ak si dotknutá osoba vytvorí užívateľské konto a prostredníctvom neho sa prihlasuje na podujatie
zabezpečenie účasti užívateľa na vzdelávaní online meno a priezvisko – povinné, ID člena komory - povinné, pracovná pozícia – povinné, kraj – zmluvná povinnosť po dobu existencie užívateľského účtu; najdlhšie po dobu 20 rokov  
prostredníctvom webového rozhrania (tzv. živý prenos) alebo sprístupnené prostredníctvom webového rozhrania (tzv. on-demand) povinné, e-mail – povinné, časová pečiatka - povinné   od poslednej aktivity na užívateľskom účte alebo uskutočnenom podujatí  
hlásenie získaných kreditov v rámci sústavného vzdelávania užívateľov, ktorí sú zdravotníckymi pracovníkmi meno a priezvisko – povinné, ID člena komory - povinné, pracovná pozícia – povinné, kraj – povinné, e-mail – povinné, dátum sústavného vzdelávania zákonné povinnosti po dobu 20 rokov od absolvovania kreditovaného vzdelávania účel sa uplatňuje len v prípade, ak ide o kreditované vzdelávanie v rámci online podujatia
hlásenie peňažných a nepeňažných plnení objednávateľovi meno a priezvisko – povinné, zdravotnícke povolanie – povinné, kód zdravotníckeho povolania, názov a sídlo pracoviska, výšku a účel plnenia zákonné povinnosti po dobu 20 rokov od poskytnutého peňažného alebo nepeňažného plnenia účel sa uplatňuje len v prípade, ak je agentúra v pozícii sprostredkovateľa a vzniknú jej oznamovacie povinnosti voči objednávateľovi
vypracovanie hlásenia peňažných a nepeňažných plnení NCZI meno a priezvisko – povinné, zdravotnícke povolanie – povinné, kód zdravotníckeho povolania, názov a sídlo pracoviska, výšku a účel plnenia zmluvné povinnosti po dobu 20 rokov od poskytnutého peňažného alebo nepeňažného plnenia účel sa uplatňuje len v prípade, ak je agentúra v pozícii prevádzkovateľa alebo ak je v pozícii sprostredkovateľa, objednávateľovi vzniknú oznamovacie povinnosti voči NCZI a agentúra s objednávateľom sa výslovne dohodnú, že agentúra vyplní podklady v mene a na účet objednávateľa
hlásenie peňažných a nepeňažných plnení partnerovi meno a priezvisko – povinné, zdravotnícke povolanie – povinné, kód zdravotníckeho povolania, názov a sídlo pracoviska, výšku a účel plnenia zákonné povinnosti po dobu 20 rokov od poskytnutého peňažného alebo nepeňažného plnenia účel sa uplatňuje len v prípade, ak sa na podujatí podieľa aj partner a agentúre vzniknú oznamovacie povinnosti voči partnerovi
oznamovacie povinnosti adresované správcovi dane podľa zákona o dani príjmu zákonné povinnosti po dobu 20 rokov od poskytnutého peňažného alebo nepeňažného plnenia účel sa uplatňuje len v prípade, ak agentúre vzniknú oznamovacie povinnosti v zmysle zákona o dani z príjmu
hlásenie zoznamu účastníkov online podujatia objednávateľovi meno a priezvisko – povinné, názov a sídlo pracoviska – povinné, špecializácia – povinné, časová pečiatka – povinné, časová pečiatka zmluvné povinnosti po dobu 20 rokov od uskutočnenia podujatia účel sa uplatňuje len v prípade, ak je agentúra v pozícii sprostredkovateľa
hlásenie zoznamu účastníkov online podujatia partnerovi meno a priezvisko – povinné, názov a sídlo pracoviska – povinné, špecializácia – povinné, časová pečiatka zmluvné povinnosti po dobu 20 rokov od uskutočnenia podujatia účel sa uplatňuje len v prípade, ak sa na podujatí podieľa aj partner
vyhotovovanie a zverejňovanie kamerových a fotografických záznamov podobizeň dotknutej osoby oprávnený záujem po dobu 10 rokov od uskutočnenia podujatia účel sa uplatňuje len v prípade, ak bola zachytená podobizeň dotknutej osoby; v prípade ak si neželáte, aby vaša podobizeň bola zverejnená, tak informujte pri registrácii niektorú z našich referentiek alebo nám zašlite svoj nesúhlas na e-mailovú adresu; prípade vyjadrenia nesúhlasu bude vaša podobizeň na zázname anonymizovaná
zabezpečenie marketingu zahŕňajúceho zasielanie newsletter-ov, informácií o podujatiach, e-learning-och a o produktoch a novinkách e-mail – povinné súhlas dotknutej osoby/oprávnený záujem po dobu existencie užívateľského účtu; najdlhšie po dobu 10 rokov od poslednej aktivity na užívateľskom účte účel sa uplatňuje len v prípade, ak sa na tom agentúra a objednávateľ výslovne dohodnú
marketingová databáza agentúry e-mail - nepovinné súhlas dotknutej osoby po dobu existencie užívateľského účtu; najdlhšie po dobu 10 rokov od poslednej aktivity na užívateľskom účte  
účtovné doklady     zákonné povinnosti 20 rokov od vystavenia účtovných dokladov
evidencia a vybavenie reklamácii   zákonné povinnosti 10 rokov od uskutočneného podujatia  
vedenie evidencie priatej a odoslanej pošty e-mailová adresa, obsah e-mailovej správy, obsah listinnej správy v rozsahu, v akom ich uvedie dotknutá osoba zákonné povinnosti po dobu existencie užívateľského účtu; najdlhšie po dobu 10 rokov od poslednej aktivity na užívateľskom účte  
uplatňovanie práv dotknutej osoby osobné údaje v rozsahu, v akom ich uvedie dotknutá osoba zákonné povinnosti po dobu existencie užívateľského účtu; najdlhšie po dobu 10 rokov od poslednej aktivity na užívateľskom účte  
preukazovanie, uplatňovanie, obhajovanie alebo bránenie právnych nárokov v prípade súdnych sporov   oprávnený záujem po dobu existencie užívateľského účtu; najdlhšie po dobu 10 rokov od poslednej aktivity na užívateľskom účte  
Jednotlivé účely vymedzené v tejto tabuľke sa uplatňujú, len ak sú splnené podmienky uvedené v stĺpci Podmienky uplatnenia účelu.

 

Spracovanie osobných údajov v rámci e-learningového vzdelávania

Dotknutými osobami sú účastníci:
- užívatelia/fyzické osoby, ktoré sa zaregistrovali na stránke farmiprofi.sk alebo inej stránke patriacej podujatiu a pri registrácii uviedli svoje osobné údaje za účelom zriadenia užívateľského konta a absolvovania e-learningového vzdelávania.

Účel Rozsah osobných údajov Právny základ Doba spracovania Podmienky uplatnenie účelu
zriadenie užívateľského konta meno a priezvisko – povinné, ID člena komory - povinné, pracovná pozícia – povinné, kraj – povinné, e-mail – povinné zmluvná povinnosť po dobu existencie užívateľského účtu; najdlhšie po dobu 10 rokov od poslednej aktivity na užívateľskom účte účel sa uplatňuje len v prípade ak dotknutá prihlasuje na podujatie prostredníctvom užívateľského konta
absolvovanie e-learningového vzdelávania meno a priezvisko – povinné, ID člena komory - povinné, pracovná pozícia – povinné, kraj – povinné, e-mail – povinné zmluvná povinnosť po dobu existencie užívateľského účtu; najdlhšie po dobu 20 rokov od poslednej aktivity na užívateľskom účte alebo uskutočnenom podujatí  
odovzdanie certifikátu o absolvovaní e-learningového vzdelávania meno a priezvisko – povinné, ID člena komory - povinné, pracovná pozícia – povinné, kraj – povinné, e-mail – povinné, údaj o úspešnosti, dátum absolvovaného kurzu zmluvná povinnosť po dobu existencie užívateľského účtu; najdlhšie po dobu 20 rokov od poslednej aktivity na užívateľskom účte alebo uskutočnenom podujatí  
hlásenie získaných kreditov v rámci sústavného vzdelávania užívateľov, ktorí sú zdravotníckymi pracovníkmi meno a priezvisko – povinné, ID člena komory - povinné, pracovná pozícia – povinné, kraj – povinné, e-mail – povinné, dátum absolvovania kurzu, údaje o úspešnosti, počet získaných kreditov zákonné povinnosti po dobu 20 rokov od absolvovania kreditovaného e-learningového vzdelávania účel sa uplatňuje len v prípade, ak ide o kreditované vzdelávanie
hlásenie peňažných a nepeňažných plnení objednávateľovi meno a priezvisko – povinné, zdravotnícke povolanie – povinné, kód zdravotníckeho povolania, názov a sídlo pracoviska, výšku a účel plnenia zákonné povinnosti po dobu 20 rokov od poskytnutého peňažného alebo nepeňažného plnenia účel sa uplatňuje len v prípade, ak je agentúra v pozícii sprostredkovateľa a vzniknú jej oznamovacie povinnosti voči objednávateľovi
vypracovanie hlásenia peňažných a nepeňažných plnení NCZI meno a priezvisko – povinné, zdravotnícke povolanie – povinné, kód zdravotníckeho povolania, názov a sídlo pracoviska, výšku a účel plnenia zákonné povinnosti po dobu 20 rokov od poskytnutého peňažného alebo nepeňažného plnenia účel sa uplatňuje len v prípade, ak je agentúra v pozícii prevádzkovateľa alebo ak je v pozícii sprostredkovateľa, objednávateľovi vzniknú oznamovacie povinnosti voči NCZI a agentúra s objednávateľom sa výslovne dohodnú, že agentúra vyplní podklady v mene a na účet objednávateľa
hlásenie peňažných a nepeňažných plnení partnerovi meno a priezvisko – povinné, zdravotnícke povolanie – povinné, kód zdravotníckeho povolania, názov a sídlo pracoviska, výšku a účel plnenia zákonné povinnosti po dobu 20 rokov od poskytnutého peňažného alebo nepeňažného plnenia účel sa uplatňuje len v prípade, ak sa na podujatí podieľa aj partner a agentúre vzniknú oznamovacie povinnosti voči partnerovi
oznamovacie povinnosti adresované správcovi dane podľa zákona o dani príjmu zákonné povinnosti po dobu 20 rokov od poskytnutého peňažného alebo nepeňažného plnenia účel sa uplatňuje len v prípade, ak agentúre vzniknú oznamovacie povinnosti v zmysle zákona o dani z príjmu
hlásenie zoznamu účastníkov e-learningového vzdelávania objednávateľovi meno a priezvisko – povinné, názov a sídlo pracoviska – povinné, špecializácia – povinné, časová pečiatka zmluvné povinnosti po dobu 20 rokov od uskutočnenia podujatia účel sa uplatňuje len v prípade, ak je agentúra v pozícii sprostredkovateľa
hlásenie zoznamu účastníkov e-learningového vzdelávania partnerovi meno a priezvisko – povinné, názov a sídlo pracoviska – povinné, špecializácia – povinné, časová pečiatka zmluvné povinnosti po dobu 20 rokov od uskutočnenia podujatia účel sa uplatňuje len v prípade, ak sa na podujatí podieľa aj partner
zabezpečenie marketingu zahŕňajúceho zasielanie newsletter-ov, informácií o podujatiach, e-learning-och a o produktoch a novinkách; e-mail – povinné súhlas dotknutej osoby/oprávnený záujem po dobu existencie užívateľského účtu; najdlhšie po dobu 10 rokov od poslednej aktivity na užívateľskom účte účel sa uplatňuje len v prípade, ak sa na tom agentúra a objednávateľ výslovne dohodnú
marketingová databáza agentúry e-mail - nepovinné súhlas dotknutej osoby po dobu existencie užívateľského účtu; najdlhšie po dobu 10 rokov od poslednej aktivity na užívateľskom účte  
účtovné doklady   zákonné povinnosti 20 rokov od vystavenia účtovných dokladov  
evidencia a vybavenie reklamácii   zákonné povinnosti 10 rokov od uskutočneného podujatia  
vedenie evidencie priatej a odoslanej pošty e-mailová adresa, obsah e-mailovej správy, obsah listinnej správy v rozsahu, v akom ich uvedie dotknutá osoba zákonné povinnosti po dobu existencie užívateľského účtu; najdlhšie po dobu 10 rokov od poslednej aktivity na užívateľskom účte  
uplatňovanie práv dotknutej osoby osobné údaje v rozsahu, v akom ich uvedie dotknutá osoba zákonné povinnosti po dobu existencie užívateľského účtu; najdlhšie po dobu 10 rokov od poslednej aktivity na užívateľskom účte  
preukazovanie, uplatňovanie, obhajovanie alebo bránenie právnych nárokov v prípade súdnych sporov   oprávnený záujem po dobu existencie užívateľského účtu; najdlhšie po dobu 10 rokov od poslednej aktivity na užívateľskom účte  
Jednotlivé účely vymedzené v tejto tabuľke sa uplatňujú, len ak sú splnené podmienky uvedené v stĺpci Podmienky uplatnenia účelu.

 

Spracovanie osobných údajov zmluvných partnerov

Dotknutými osobami sú zmluvní partneri (fyzické osoby), napr. prednášajúci, lektori na kongrese, konzultanti a pod.

 

Účel Rozsah osobných údajov Právny základ Doba spracovania Podmienky uplatnenie účelu
uzatváranie a evidencia zmlúv (najmä autorských a licenčných zmlúv, darovacích zmlúv, zmlúv o spolupráci) meno a priezvisko – povinné, trvalé bydlisko, dátum narodenia zmluvná povinnosť po dobu 20 rokov od skončenia platnosti zmluvy  
zabezpečenie ubytovania, stravy alebo dopravy užívateľovi na kamennom podujatí meno a priezvisko – povinné, člena komory - povinné, pracovná pozícia – povinné, kraj – povinné, e-mail – povinné zmluvná povinnosť po dobu existencie užívateľského účtu; najdlhšie po dobu 20 rokov od poslednej aktivity na užívateľskom účte alebo uskutočnenom podujatí účel sa uplatňuje len v prípade, ak Vás zabezpečujeme počas kamenného podujatia ubytovanie, stravu alebo dopravu
hlásenie peňažných a nepeňažných plnení objednávateľovi meno a priezvisko – povinné, zdravotnícke povolanie – povinné, kód zdravotníckeho povolania, názov a sídlo pracoviska, výšku a účel plnenia zákonné povinnosti po dobu 20 rokov od poskytnutého peňažného alebo nepeňažného plnenia účel sa uplatňuje len v prípade, ak je agentúra v pozícii sprostredkovateľa a vzniknú jej oznamovacie povinnosti voči objednávateľovi
vypracovanie hlásenia peňažných a nepeňažných plnení NCZI meno a priezvisko – povinné, zdravotnícke povolanie – povinné, kód zdravotníckeho povolania, názov a sídlo pracoviska, výšku a účel plnenia zákonné povinnosti po dobu 20 rokov od poskytnutého peňažného alebo nepeňažného plnenia účel sa uplatňuje len v prípade, ak je agentúra v pozícii prevádzkovateľa alebo ak je v pozícii sprostredkovateľa, objednávateľovi vzniknú oznamovacie povinnosti voči NCZI a agentúra s objednávateľom sa výslovne dohodnú, že agentúra vyplní podklady v mene a na účet objednávateľa
hlásenie peňažných a nepeňažných plnení partnerovi meno a priezvisko – povinné, zdravotnícke povolanie – povinné, kód zdravotníckeho povolania, názov a sídlo pracoviska, výšku a účel plnenia zákonné povinnosti po dobu 20 rokov od poskytnutého peňažného alebo nepeňažného plnenia účel sa uplatňuje len v prípade, ak sa na podujatí podieľa aj partner a agentúre vzniknú oznamovacie povinnosti voči partnerovi
oznamovacie povinnosti adresované správcovi dane podľa zákona o dani príjmu zákonné povinnosti po dobu 20 rokov od poskytnutého peňažného alebo nepeňažného plnenia účel sa uplatňuje len v prípade, ak agentúre vzniknú oznamovacie povinnosti v zmysle zákona o dani z príjmu
vyhotovovanie a zverejňovanie kamerových a fotografických záznamov podobizeň dotknutej osoby oprávnený záujem po dobu 10 rokov od uskutočnenia podujatia účel sa uplatňuje len v prípade, ak bola zachytená podobizeň dotknutej osoby; v prípade ak si neželáte, aby vaša podobizeň bola zverejnená, tak informujte pri registrácii niektorú z našich referentiek alebo nám zašlite svoj nesúhlas na e-mailovú adresu; prípade vyjadrenia nesúhlasu bude vaša podobizeň na zázname anonymizovaná
marketingová databáza agentúry e-mail - nepovinné súhlas dotknutej osoby po dobu existencie užívateľského účtu; najdlhšie po dobu 10 rokov od poslednej aktivity na užívateľskom účte  
účtovné doklady   zákonné povinnosti 20 rokov od vystavenia účtovných dokladov  
evidencia a vybavenie reklamácii   zákonné povinnosti 10 rokov od uskutočneného podujatia  
vedenie evidencie priatej a odoslanej pošty e-mailová adresa, obsah e-mailovej správy, obsah listinnej správy v rozsahu, v akom ich uvedie dotknutá osoba zákonné povinnosti po dobu existencie užívateľského účtu; najdlhšie po dobu 10 rokov od poslednej aktivity na užívateľskom účte  
uplatňovanie práv dotknutej osoby osobné údaje v rozsahu, v akom ich uvedie dotknutá osoba zákonné povinnosti po dobu existencie užívateľského účtu; najdlhšie po dobu 10 rokov od poslednej aktivity na užívateľskom účte  
preukazovanie, uplatňovanie, obhajovanie alebo bránenie právnych nárokov v prípade súdnych sporov   oprávnený záujem po dobu existencie užívateľského účtu; najdlhšie po dobu 10 rokov od poslednej aktivity na užívateľskom účte  
Jednotlivé účely vymedzené v tejto tabuľke sa uplatňujú, len ak sú splnené podmienky uvedené v stĺpci Podmienky uplatnenia účelu.

 

Poskytovanie osobných údajov

Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje do tretích krajín mimo EÚ.

Tretie strany, ktorým sú sprístupňované osobné údaje

Vaše osobné údaje sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov, sú to najmä:

a) Akreditačná rada Slovenska pre sústavné medicínske vzdelávanie, Dobšinského 12, 811 05 Bratislava

b) Spoločnosť LEKÁR a.s., Dobšinského 12, 811 05 Bratislava, IČO: 35 947 349, ako správca elektronického kreditného systému poverený SLK a SLS

c) Subjekt poskytujúci peňažné/nepeňažné plnenie

d) Partner odborného podujatia

e) Príslušná zdravotnícka komora v prípade hlásenia získaných kreditov

f) Subjekt zabezpečujúci ubytovanie, dopravu alebo stravu

g) Spoločnosť poskytujúca službu vedenia účtovníctva

h) Daňový úrad

i) Slovenská obchodná inšpekcia

j) Súdy, orgány činné v trestnom konaní

k) Iný oprávnený subjekt

Osobné údaje sú sprístupňované aj ďalším orgánom verejnej správy a iným subjektom za účelom plnenia si zákonných alebo zmluvných povinností. Ak máte záujem o bližšiu špecifikáciu osôb, ktorým poskytujeme vaše údaje, prosím, kontaktujte nás.

Práva dotknutej osoby

Právo požadovať prístup k osobným údajom podľa čl. 15 Nariadenia

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú jej osobné údaje, ak to tomu tak je dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto údajom (kópiu spracúvaných osobných údajov). Potvrdenie bude poskytnuté v písomnej podobe, a to buď poštou alebo elektronicky.

Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 Nariadenia

Dotknutá osoba má právo na to, aby pracovník prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, a aby doplnil neúplné osobné údaje.

Právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 Nariadenia

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa výmaz osobných údajov, ktoré sa ho týkajú napríklad v situácii, keď osobné údaje nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali alebo spracúvali, alebo ak odvolá súhlas so spracovaním osobných údajov, namieta spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21. ods. 1 Nariadenia alebo ak sú osobné údaje spracúvané nezákonne. Prevádzkovateľ tieto osobné údaje bez zbytočného odkladu vymaže. Prevádzkovateľ tieto osobné údaje nevymaže v prípade, ak trvá povinnosť osobné údaje ďalej spracúvať, napr. z dôvodu zákonnej povinnosti, verejného záujmu v oblasti zdravia alebo na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely, ak by sa uplatnením práva na vymazanie závažným spôsobom sťažilo dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania (bližšie čl. 17 Nariadenia).

Právo na obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 Nariadenia

Ak dotknutá osoba, namieta správnosť osobných údajov počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby, má právo požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov.

Právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 Nariadenia

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak sa spracúvanie zakladá na súhlase dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov alebo spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba. Uplatnením tohto práva nie je dotknuté právo na výmaz osobných údajov.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 Nariadenia

Ak je spracúvanie osobných údajov založené na legitímnom oprávnenom záujme Prevádzkovateľa alebo ak osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva na účel priameho marketingu, má dotknutá osoba právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú. Ak Prevádzkovateľ nepreukáže legitímny oprávnený záujem, alebo ak dotknutá osoba podá námietku voči spracúvaniu osobných údajov na účel priameho marketingu Prevádzkovateľ nebude tieto osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa čl. 22 Nariadenia

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov z našej strany nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100 zákona a čl. 77 a 79 nariadenia

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že osobné údaje, ktoré sa jej týkajú sú spracúvané v rozpore so zákonom alebo Nariadením, má právo podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Kontaktné údaje: Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.

Zmeny podmienok ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, že zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na odbornom podujatí.

Zabezpečenie internetovej stránky a používanie cookies

Naša stránka používa pri akomkoľvek pripojení používateľa a prenose akýchkoľvek údajov šifrované pripojenie TLS, ktoré znemožňuje prístup tretích osôb k prenášaným údajom počas ich prenosu na internete a pozmeňovanie takýchto údajov tretími osobami. Prihlasovacie údaje používateľov sú chránené šifrovaním databázy v rozsahu hesiel.

Táto stránka používa technológiu cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré do Vášho počítača alebo iných zariadení s prístupom na internet umiestňujú naše internetové stránky. Súbory cookies nám poskytujú informácie o tom, ako často navštevujete našu stránku, čo si na našej stránke prezeráte a tým nám dávajú priestor pracovať na jej neustálom skvalitňovaní. Súbory cookies nepredstavujú nebezpečenstvo. Súbory cookies sami o sebe neobsahujú žiadne osobné údaje, avšak pokiaľ nám osobné údaje poskytnete, tieto môžu byť prepojené na údaje uložené v rámci cookies. Prostredníctvom cookies nezhromažďujeme Vaše osobné údaje a informácie, ani ich neposkytujeme sprostredkovateľom osobných údajov resp. tretím stranám (ukladá sa iba jedinečný identifikátor, ktorý umožní opätovné načítanie profilu a predvoľby dotknutej osoby pri ďalšej návšteve). Prijímanie súborov cookies je možné odmietnuť úpravou nastavenia Vášho internetového prehliadača.

Vaše vyššie uvedené práva môžete uplatňovať na e-mailovej adrese: info@farmiprofi.sk, alebo poštou na adrese prevádzkovateľa uvedenej v úvode tohto dokumentu.

Tieto pravidlá spracúvania osobných údajov nadobúdajú účinnosť 01.02.2022.